thread learning guide

מדריך למידה עבור תלמידיי בקורסים השונים. פונקציות ממשפחת posix threads: pthread_create יצירת  thread חדש pthread_attr_init pthread_attr_destroy יצירה והריסה של מבנה pthread_attr_t המשמש למתן פרמרים בזמן יצירת thread pthread_exit ה – thread עצמו מבקש לסיים ולצאת  pthread_join  thread ישתמש בה כדי להמתין ש thread אחר יסתיים pthread_detach ה thread הקורא ישחרר … המשך קריאה